Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Listas para trocar de faixas no Aikido

1-ETIQUETA

 1. Entrada no Tatame
 2. REI - Cumprimento – Suwari wasa e Tati wasa

2- POSTURA

 1. SEIZA 
 2.  KIZA 
 3. KAMAE  Suwari Wasa.
 4. KAMAE  Tati Wasa
3- HANMI
 1. KAMAE Ai Hanmi 
 2. KAMAE Guiaku Hanmi 
 3. MAAI (distância ideal entre parceiros)

4- PASSOS

 1. OKURI ASHI
 2. TSUGUI ASHI
 3. IRIMI ASHI

5- MOVIMENTOS BÁSICOS

 1. Irimi Undo
 2. Sai Undo
 3. Funa Kogui Undo
 4. Dai Iti Kyo Undo
 5. Kaiten Undo
 6. Tenkan Dossa
 7. Irimi Tenkan
 8. Tenshin Undo - Kiri oroshi
 9. Deslocamento - Kiri kaeshi

6- CHUKKO - Frente

7- ROLAMENTOS – (esquerdo e direito)

 1. Ushiro Hanten Ukemi
 2. Ushiro Kaiten Ukemi
 3. Mae Kaiten Ukemi
 4. Katame Wasa Ukemi