Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Listas para trocar de faixas no Aikido

  1. Mae Kaiten Ukemi
  2. Ushiro Kaiten Ukemi
  3. Ushiro Hanten Ukemi
  4. Shomen Uchi Dai Ichi Kyo Omote
  5. Shomen Uchi Dai Ichi Kyo Ura
  6. Ai Hanmi Katate Tori Shiho Nage Omote
  7. Ai Hanmi Katate Tori Shiho Nage Ura
  8. Shomen Uchi Irimi Nage Omote
  9. Shomen Uchi Irimi Nage Ura
  10. Suwari Waza Kokyu Ho