Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Listas para trocar de faixas no Aikido

 1. Shomen Tsuki Dai Ichi Kyo Omote
 2. Shomen Tsuki Dai Ichi Kyo Ura
 3. Muna Dori Dai Ni Kyo Omote
 4. Muna Dori Ude Hijiki
 5. Ushiro Ryo Kata Dori Dai San Kyo Omote
 6. Ushiro Ryo Kata Dori Dai San Kyo Ura
 7. Ushiro Ryo Tekubi Tori Dai Yon Kyo Omote
 8. Ushiro Ryo Tekubi Tori Dai Yon Kyo Ura
 9. Hanmi Handachi Gyaku Hanmi Katate Tori Shiho Nage Omote
 10. Hanmi Handachi Gyaku Hanmi Katate Tori Shiho Nage Ura
 11. Shomen Tsuki Irimi Nage Omote
 12. Ushiro Katate Mochi Kubishime Irimi Nage Ura
 13. Gyaku Hanmi Katate Tori Sumi Otoshi
 14. Ushiro Ryo Tekubi Tori Kotegaeshi Omote e Ura
 15. Gyaku Hanmi Katate Tori Kaiten Nage Omote
 16. Gyaku Hanmi Katate Tori Kaiten Nage Ura
 17. Tachi Waza Morote Tori Kokyu Ho Omote
 18. Tachi Waza Morote Tori Kokyu Ho Ura 
 19. Jiyu Waza -Ataques escolhidos pelo juiz (15 técnicas)