Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Listas para trocar de faixas no Aikido

1. 20 Waza escolhidos pelo juiz

2. USHIRO RYOTEKUBI TORI KOSHI NAGE (1 A 3)

 1. Jun Koshi Nage
 2. Gyaku Koshi Nage
 3. Jun Sukashi Koshi Nage


3. USHIRO KATATE MOCHI KUBISHIME KOSHI NAGE (1 A 4)

 1. Jun Koshi Nage
 2. Jun Te Tori Koshi Nage
 3. Naka Sode Tori Gyaku Koshi Nage
 4. Naka Sode Tori Jun Koshi Nage 


4.  TANTO DORI (1 A 10) ESCOLHIDOS PELO JUIZ

 1. Tanto Dori Choku Tsuki Irimi Nage Omote
 2. Tanto Dori Choku Tsuki Irimi Nage Ura
 3. Tanto Dori Yokomen Uchi Kirikaeshi Dai Go Kyo Omote
 4. Tanto Dori Yokomen Uchi Kirikaeshi Dai Go Kyo Ura
 5. Tanto Dori Yokomen Uchi Kirioroshi Kotegaeshi Nage Omote
 6. Tanto Dori Shomen Tsuki Kotegaeshi Nage Omote
 7. Tanto Dori Shomen Tsuki Kotegaeshi Nage Ura
 8. Tanto Dori Yokomen Uchi Shiho Nage Omote
 9. Tanto Dori Yokomen Uchi Shiho Nage Ura
 10. Tanto Dori Shomen Tsuki Ude Hijiki
 11. Tanto Dori Shomen Tsuki Dai San Kyo Omote

5. TACHI DORI(1 a 10) escolhidos pelo juiz
    
       Gyaku Hanmi (SOTO)

 1. Gyaku Hanmi Ushiro Kokyu Nage
 2. Gyaku Hanmi Irimi Nage
 3. Gyaku Hanmi Kidori
 4. Gyaku Hanmi Kotegaeshi
 5. Gyaku Hanmi Hiji Ate Mae Kokyu Nage
 6. Gyaku Hanmi Shiraha Dori
 7. Gyaku Hanmi Dai San Kyo
 8.  Gyaku Hanmi Kaiten Kokyu Nage
 9.  Gyaku Hanmi Ude Hijiki
 10. Gyaku Hanmi Dai Yon Kyo

      Ai Hanmi (Uti)

 1. Ai Hanmi Mae Kokyu Nage
 2. Ai Hanmi Kotegaeshi
 3. Ai Hanmi Dai San Kyo
 4. Ai Hanmi Dai Yon Kyo
 5. Ai Hanmi Tembim Kokyu Nage
 6. Ai Hanmi Ago Ate Ushiro Kokyu Nage
 7.  Ai Hanmi Shiho Nague


6. JIYU WAZA - Ataques escolhidos pelo juiz (20 técnicas)


LISTA DE ATAQUES E DEFESAS