Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Listas para trocar de faixas no Aikido

1-Técnicas variadas solicitadas pelo juiz

2- Sanjuichi no Kata

3- Jo Tori
 
 
    1. Ai Hanmi Choku Tsuki Hidari Shitagawa  Ni Kaeshi Kokyu Nage
    2. Ai Hanmi Choku Tsuki Shiho Nage Omote
    3. Ai Hanmi Choku Tsuki Shiho Nage Ura
    4. Gyaku Hanmi Choku Tsuki Tembin Kokyu nage
    5. Ai Hanmi Choku Tsuki Tembin Kokyu Nage
    6. Ai Hanmi Choku Tsuki Ude Waki Shita Kara Ushiro  Ni Kokyu Nage
    7. Ai Hanmi Choku Tsuki Ude Hijiki
    8. Ai Hanmi Choku Tsuki Ago Ate Kokyu Nague
    9. Ai Hanmi Choku Tsuki Hidari Ue Mawashi Kokyu Nage
    10. Gyaku Hanmi Choku Tsuki Kokyu Nage Omote
    11. Gyaku Hanmi Choku Tsuki Koshi Hineri Kokyu Nage
    12. Gyaku Hanmi Choku Tsuki Hidari Osae